Etiqueta: Trabajos

Debuxo Técnico: Figuras xeométricas en 3º ESO

Neste 1º trimestre deste curso 2020-2021 os alumnos de 3º da ESO realizaron diversas actividades de debuxo técnico nas que aprenderon a realizar divisións de circunferencias en partes iguais, a trazar cadrados, espirais e óvalos de diferentes maneiras. Aplicaron a construción destas figuras xeométricas, xunto con outros contidos de debuxo artístico, ás súas obras  cun resultado máis que satisfactorio.

Comparte esto:

3 ESO, Curso 20/21, Educación Plástica, ESO, Trabajos

Continuar leyendo

Proxecto Meigas Fora

Este ano na materia de Lingua Galega os alumnos de 2º curso da ESO, realizaron, durante todo este 1º trimestre, o proxecto «MEIGAS FÓRA» no que, como producto final elaboraron o “Gran Libro” de conxuros, apócemas, seres míticos, obxectos mágicos…, que decoraron dando un aspecto antigo (empregando para tal efecto café ou té e queimando ou rasgando os bordes das follas) e con debuxos para dar unha aparencia máis tenebrosa. Realizaron as tarefas en grupo cooperativo para a aprendizaxe de novo vocabulario, ortografía, gramática e literatura.

Representaron ademáis unha escena de reclamación ou devolución de compra diante dos compañeiros coidadando aspectos como: fluidez da conversa, claridade da exposición, argumentación, actitude e ton de respecto…

Traballaron cos ordenadores (EDIXGAL) para a busca de información e tamén co libro de lectura “As Meigas de Lupa” de María Solar.

Os obxectivos que traballamos foron os seguintes:

1. Fomentar a escritura e a comprensión lectora.

2. Potenciar a expresión oral e escrita.

3. Aprender a recoñecer e elaborar distintos tipos de textos:

 • Expositivo: Redactar a entrada dunha enciclopedia cuyos protagonistas foron os míticos de Galicia. 
 • Narrativo: Escribir unha pequena historia relacionada cos personaxes da entrada para a enciclopedia. 
 • Descritivo: Descrición dun objeto máximo. 
 • Argumentativo: Redactar unha reclamación e devolución da compra do obxecto máxico. 
 • Instrutivo: Instruccións para elaborar unha receita para unha apótema de amor ou outras ou outras… 
 • O teatro: Elaborar o guión para a escena da devolución do obxecto máxico 
 • A poesía: Crear un caligrama ou poema visual cun enfeitiço ou conjuro.

4. Aprender diferentes aspectos lingüísticos.

5. Adquirir novo vocabulario relacionado co mundo da maxia e a mitoloxía galega.

6. Fomentar o uso das TIC e o traballo cooperativo e colaborativo na aula.

Comparte esto:

2 ESO, Curso 19/20, ESO, Lengua Castellana/Gallega, Trabajos

Continuar leyendo

Estimando distancias con la trigonometría: Mediación de la Ría de Pontevedra

Medición de la Ría

El pasado miércoles 5 de febrero comenzamos una actividad consistente en medir la distancia que separa a través de la ría de Pontevedra, el muelle de Combarro y la pasarela que se encuentra paralela a la autovía que une Marín y Pontevedra.

Salimos desde el centro y nos dirigimos a la pasarela anteriormente citada desde la que efectuamos una serie de mediciones para obtener los datos necesarios para el cálculo que nos permitiese conocer la distancia buscada.

De esa forma medimos la distancia entre dos puntos de la pasarela así como los ángulos que forma la misma con el muelle de Combarro desde dichos puntos.

Regresamos al colegio terminada la fase de recogida de datos, para en un día posterior realizar los cálculos, ya en el aula, y determinar la distancia buscada.

Al día siguiente, en el aula, terminamos los cálculos para determinar la distancia que separa ambos puntos.

La distancia obtenida fue de 3020,48 m. Utilizando la herramienta Sixpac de la Xunta se midió una distanciara de 2940 m, por lo que el error cometido fue inferior al 3%.


Ha sido una actividad con la que han podido comprobar de una manera práctica la utilización de la trigonometría para el cálculo de distancias.

Comparte esto:

4 ESO, Curso 19/20, ESO, Matemáticas, Trabajos, Vídeos

Continuar leyendo

Proyecto EmocionArte

Este ano os alumnos de 1º da ESO no 1º trimestre comezaron a primeira parte do proxecto anual interdisciplinar EMOCIONARTE, no que traballamos con eles as EMOCIÓNS nas materias de Linqua Galega, Lingua Castelá, Ed. Plástica e Titoría. A adolescencia é, sen dúbida, un periodo complexo no que se fai imprescindible unha educación emocional. Unha xestión adecuada das emocións fará aos alumnos máis libres, xa que lles permite tomar decisións máis sabias, que estean aliñadas coa súa maneira de ser e de sentir e que lles permitan construir a longo prazo a súa propia felicidade a partir do que xa saben sobre eles mesmos.

No entanto, non deixaremos de lado os estándares que se inclúen no currículum de cada materia deste curso e integrarémolos por medio de diversas tarefas. É por isto que se trata dun proxecto anual a longo prazo no que cada mes traballarán unha ou duas emocións diferentes relacionada con cada época do ano. A intención é que sexa una secuencia global, na que a educación emocional sexa o camiño central e os distintos contidos as diferentes paradas nas que descansarán. Trátase de que, ambas as dúas partes, se retroalimenten e a súa relación teña sentido.

Para poder levar a cabo este proyecto empregamos como guía o dicionario das emocións EMOCIONARIO. Este orixinal libro, ferramenta imprescindible coa que traballaremos durante todo o proxecto, permítelles identificar, expresar e dialogar sobre as súas emocións. Consideramos que poder dar estes dous pasos é esencial para que un ser humano canalice axeitadamente os seus sentimentos e emocións. As últimas investigacións científicas teñen demostrado que a autoconciencia, a confianza nun mesmo, a empatía e a xestión máis axeitada das emocións e impulsos perturbadores non só melloran a conduta dos rapaces, senón que tamén inciden moi positivamente no seu rendemento académico.

Lectura do libro «EMOCIONARIO» 

Colaborando para realizar as actividades. 

Traballando actividades coa axuda do dicionario RAG

Lectura da emoción O NOXO.

Traballando a SOIDADE 

Realizando a lectura sobre a VERGOÑA 

Realizando cooperativamente exercicios de ortografía en EDIXGAL 

Correxindo as actividades 

Realizando un CONTO sobre as emocións coa técnica do FOLIO XIRATORIO

Comparte esto:

1 ESO, Curso 19/20, ESO, Lengua Castellana/Gallega, Trabajos

Continuar leyendo

Introducción al Diseño 3D mediante programación: BlocksCAD

Trás el patrón navideño, en clase de Tecnología, los alumnos de 2ºESO han continuado trabajando con  la programación con bloques. En este caso, para la creación de modelos más o menos sencillos diseñados en 3D con BlocksCAD

En una primera práctica, con la que introducirse en el diseño de figuras, se les pidió que creasen un sencillo árbol navideño, empleando los bloques de cilindro. El árbol en cuestión debía estar formado por un cilindro y al menos tres conos, superpuestos a cierta distancia sobre el eje z. A partir del diseño básico, ellos podrían introducir los cambios que considerasen oportunos, tanto en colores como en dimensiones del modelo creado, número de conos….

BlocksCAD 01
BlocksCAD 02
Diseño 3D

A continuación debía aprender a dibujar prismas o troncos de pirámides con bases de diferentes nº de lados y  obtener la diferencia entre éstos y un cilindro, dando lugar a modelos de pulseras, anillos, coronas….

Tuerca
Tuerca
Caja BlocksCAD

Con lo puesto en práctica con estas dos primeras experiencias, debían crear un triángulo de 2-3 mm de ancho de pared y 2-3 mm de alto, del cual  deberían obtener copias giradas entorno al eje z, empleando una variable y un bucle para determinar el ángulo de giro.

Adorno
Adorno
Adorno Navidad Diseño 3D
Estrella
Estrella
Estrella Diseño 3D

Obtenido el primer diseño básico podrían jugar a modificar número de lados del polígono, introducir más elementos en el diseño, hacer giros adicionales alrededor de distintos ejes,  usar nuevas variables, traslaciones… para obtener sus propias creaciones. Además podían emplear el tiempo restante para hacer diseños libres, algunos de los cuales figura a continuación.

Taza Diseño 3D
Frosty
Diseño 3D Abstrato

Os dejamos una colección con algunos los modelos en SketchFab diseñados por los alumnos, la cual iremos completando con el tiempo.

BlocksCAD-Diseños de alumnos 2ºESO by pelandintecno on Sketchfab

Comparte esto:

2 ESO, Curso 19/20, ESO, Robótica y Programación, Tecnología, Trabajos

Continuar leyendo

Primeros pasos del Proyecto Omnipoliedro

Como parte de uno de los proyectos del Departamento de Matemáticas del Sagrado Corazón de Placeres, decidimos trabajar la geometría utilizando para ello una construcción llamada omnipoliedro.

Durante algunas sesiones nos dedicamos a calcular los diferentes ángulos, longitudes y áreas de los diferentes poliedros que intervienen en su construcción.

Finalmente los alumnos de 4 de ESO realizaron sus propias figuras utilizando para ello diferentes tipos de material. 

Comparte esto:

4 ESO, Curso 19/20, ESO, Matemáticas, STEM, Trabajos

Continuar leyendo

Trazando figuras geométricas con Scratch 3.0

Trabajando con Scratch

Terminado los exámenes y con las vista puesta en el descanso navideño, los alumnos que cursan Tecnología de 2ºESO, entre otros, se han sumado a la Hora del Código, dedicando varias horas lectivas, programando en Scratch el dibujo de varias figuras geométricas. Dichas figuras geométricas se basaban en el trazado de círculos o polígonos (triángulos, cuadrados, rombos, pentágonos, hexágonos….) y su repetición en diferentes ángulos.

Trabajo con Scratch
Bloques para la creación de polígonos. Scratch

Se trataba de que los alumnos se introdujeran a la programación con bloques, comenzando por el empleo de la herramienta del lápiz y de comandos asociados al movimiento y giro en distintos bucles.  

Creado el círculo o polígono, debían realizar un giro con la amplitud de su elección, y repetir el proceso al menos tantas veces como para completar un giro de 360º. Aunque resulta más sencillo su trazado mediante el uso de bloques personalizados, por tratarse de las primeras sesiones trabajando con Scratch, no se recurrió a éstos; debiendo emplear tantos bucles como necesitaran. Posteriormente debían jugar con los comandos de su elección para borrar el dibujo creado antes de repetir el dibujo, centrar dicho dibujo en la pantalla, que cada vez que se dibujase la figura lo hiciese en la misma posición… Finalmente, se les dio la libertad a la hora de crear nuevas figuras a partir de trazados más simples, no necesariamente a partir de polígonos.

Programación Scratch
Figura geométrica Scratch
Scratch
Figura geométrica con Scratch
Trazado geométrico con Scratch
Trazado Geométrico creado con Scratch
Estrella creada con Scratch

Dejamos para la vuelta de Navidades el empleo de bloques de código similares los empleados con Scratch para la elaboración de diseño 3D de figuras semejantes…

Comparte esto:

2 ESO, Curso 19/20, ESO, Matemáticas, Robótica y Programación, STEM, Tecnología, Trabajos

Continuar leyendo

Proxecto Telexornal’19 2ºESO

Durante o 2º trimestre os alumnos de 2º da ESO realizaron, de novo este ano, o proxecto «TELEXORNAL» na materia de Lingua Galega. Realizaron unha serie de actividades, reflectidas nun CANVAS, para a consecución do produto final, consistente na grabación dun telexornal onde se tiña que relatar dúas noticias de actualidade, varias de deportes, unha reportaxe do Camiño de Santiago, o Tempo e algún anuncio de TV. Todas estas noticias foros redactadas polos alumnos, empregando para iso o vocabulario a ortografía e gramática estudada en clase así como os diferentes tipos de textos empregrados para cada caso.


Todas as tarefas que realizaron ata a gravación do noticieiro foron realizadas en traballo cooperativo e en grupos de 8 ou 9 alumnos:

 • Organigrama para distribuír as diferentes funcións e organizar os tempos para cada tarefa. 
 • Guións para cada tipo de noticia. 
 • Investigación sobre o vocabulario necesario para a realización do guión e a elaboración das diferentes actividades do libro de texto do vocabulario sobre «A Administración Pública», «A Igualdade», «O Fútbol e outros deportes», «A Hostelaría», «O Tempo Meteorolóxico» e «A Publicidade». 
 • Revisión dos guións atendendo ás normas ortográficas e gramaticais estudadas para este proxecto e durante o curso. 
 • Ensaio preparatorio para correxir os posibles erros antes de gravar. 
 • Gravación das diferentes noticias coa técnica do Chroma Key.

[su_youtube_advanced url=»https://youtu.be/C2fPmrikzdM» playlist=»https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fjZgQ6QO8xtIcftBhDKDD_O88wHohrJ» width=»640″ height=»360″ controls=»alt» theme=»light»]

[su_youtube_advanced url=»https://youtu.be/Xm6jg8FpZOw» playlist=»https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fjZgQ6QO8xtIcftBhDKDD_O88wHohrJ» width=»640″ height=»360″ controls=»alt» theme=»light»]

A gravación foi realizada cunha tablet e a montaxe foi realizada coa aplicación iMovie.

Creo que o resultado é máis que satisfactorio. Felicidades rapaces e rapazas pola vosa colaboración, polo voso esforzo  e polo alto nivel de traballo que amosastes. Espero que o pasárades tan ben coma min.

Aínda que todos os alumnos gravaron a súa noticia, non todos pudieron saír no telexornal porque sería demasiado longo, así que deixo algunhas fotos onde saen mentres gravaban diante do fondo verde do chroma antes da montaxe.

Comparte esto:

2 ESO, Curso 18/19, ESO, Lengua Castellana/Gallega, Trabajos, Vídeos

Continuar leyendo