Skip to main content

Como centros da Fundación Educativa Sofía Barat (FESB) somos conscientes do cambio dixital que se produciu na sociedade nas últimas décadas e como afecta á educación. Consideramos que o desenvolvemento da Competencia Dixital é clave para que, tanto profesorado como alumnado, poidan desenvolverse en novos escenarios, desenvolvendo habilidades e competencias do século XXI. Preocúpanos a fenda dixital (dificultade para o acceso a dispositivos apropiados e á conectividade) que evidenciou as desigualdades e vulnerabilidade socioeducativa do alumnado e das familias.


O proxecto educativo dos centros da FESB e máis a Pedagoxía do Sagrado Corazón desglosase en 8 liñas de forza que recollen o estilo educador e que sirven como guía para imprementar unha educación coherente coa nosa Identidade e que responde ás necesidade da sociedade actual.

Partir da realidade para transformala

Actualmente, as tecnoloxías son esenciais para coñecer o mundo, pero son tamén un poderoso instrumento de transformación capaces de influír, incidir na realidade e fomentar a participación e crear opinión. Queremos facer consciente ao noso alumnado que a tecnoloxía non é neutral, que é necesario coñecer as fontes da información e a que intereses responden, para despois apropiarnos do devandito coñecemento de maneira crítica e aproveitalo para a transformación social. O Plan Dixital ofrece unha oportunidade de transformación para todos os centros educativos. A acción transformadora do uso das tecnoloxías desenvolverá a competencia dixital e dinamizará tanto os procesos de ensino e aprendizaxe como os de xestión e comunicación; facilitando a colaboración con outros, a creación de redes e fomentando o traballo en equipo.

Dar prioridade á persoa

A nosa opción por unha tecnoloxía humanizadora ou por un “humanismo dixital” pon no centro á persoa. As tecnoloxías son ferramentas moi potentes, pero son iso, ferramentas. Como tales, teñen sentido no noso modelo porque as situamos no contexto pedagóxico adecuado e poñémolas ao servizo do noso proxecto educativo e da nosa visión do ser humano e a sociedade. A calidade da nosa educación non depende do uso de dispositivos dixitais, que son importantes; pero non esenciais, senón dunha opción pola formación integral da persoa. En definitiva, apostamos por unha tecnoloxía que dignifique á persoa, que non a escravice, que lle dea maior autonomía, que a faga mellor e permítalle ser protagonista da súa aprendizaxe e da súa vida. Traballamos para que o alumnado teña garantido o acceso a contidos educativos adecuados e axustados ás súas necesidades. Priorizamos o acceso a dispositivos e conectividade para todos, garantindo unha educación de calidade inclusiva e equitativa.

Seguemento persoal

O uso na vida cotiá de aplicacións, ferramentas e plataformas educativas facilita a interacción entre o alumnado e os educadores, así como o seguimento dos procesos de aprendizaxe de maneira totalmente persoalizada, tanto por parte dos educadores como das familias. Neste sentido, a tecnoloxía ten unhas enormes posibilidades para personalizar e atender á diversidade.


A tecnoloxía é unha ferramenta de personalización da aprendizaxe. O emprego de dispositivos dixitais e plataformas de aprendizaxe, permite deseñar actividades diversas, con diferentes graos de dificultade. Paralelamente, posibilita e incentiva a colaboración entre o alumnado.


Priorizamos o acceso a dispositivos e conectividade para todos, garantindo unha educación de calidade inclusiva e equitativa.

Instrución ben comprendida

Unha adecuada integración das tecnoloxías na planificación educativa mellora a atención, a motivación, a participación, a procura de información, o dominio instrumental dalgunhas materias e a dispoñibilidade dos mellores e máis contextualizados recursos. Por tanto, contribúe a potenciar as aprendizaxes.

O uso das tecnoloxías facilita establecer itinerarios persoalizados, un seguemento máis efectivo do progreso e unha análise individualizada da evolución do alumnado. O uso e o deseño de diferentes ferramentas dixitais deben implementarse nas distintas alternativas metodolóxicas (ABP, ApS, DUA.)

Ambente de familia

Facemos especial fincapé no valor relacional das tecnoloxías. Nun mundo permanentemente conectado como o noso, aproveitar o potencial social das tecnoloxías multiplica as posibilidades de crear e estender redes de comunicación, aprendizaxe e transformación. Sempre co obxectivo de que a tecnoloxía nos achegue aos de lonxe, sen afastarnos dos que temos preto A tecnoloxía dixital abre un inmenso abanico de posibilidades de comunicación que facilita a participación. Permite crear novos espazos comunicativos coas familias destruíndo a barreira dos horarios mediante diversas ferramentas ou canles dixitais xerando así posibilidades de comunicación efectiva e rápidas. Neste sentido, o centro emprega como medio de comunicación dixital coas familias a Plataforma Educativa Educamos; cos alumnos E-dixgal ou Plataforma Workspace de Google, ademáis dos máis tradicionais.

Educación cimentada na fé

Inspirados polo noso compromiso pola xustiza, a paz e a integridade da creación, na elaboración e posta en práctica do Plan Dixital de Centro teranse en conta criterios de solidariedade, xustiza, inclusión, equidade e sustentabilidade.


Concibimos o centro como espazo de convivencia inclusivo, no que se adoptan criterios equitativos e elimínanse as barreiras que limitan a participación e o progreso de todo o alumnado. Teranse en conta medidas de accesibilidade que permitan a adaptación dos dispositivos e os contidos para eliminar posibres barreiras.

Formación dos educadores

É prioritario mellorar a competencia dixital dos docentes nun proceso de formación continua. A tecnoloxía dixital debería posibilitar, incentivar e facilitar a conexión e colaboración entre o profesorado. Os recursos dixitais servirán tamén como instrumentos para a participación e a colaboración de docentes e alumnado. Ademais, facilitan a formación docente noutros ámbitos profesionais.

Comparte esto: